پژوهش: پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسي پاسخ پايه‌هاي مختلف مركبات به كود آلي توليدي صنايع چوب

با عنوان :  بررسي پاسخ پايه‌هاي مختلف مركبات به كود آلي توليدي صنايع چوب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم کشاورزی، گروه خاكشناسي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M. Sc. »

گرایش: شيمي و حاصلخيزي خاك

عنوان:

بررسي پاسخ پايه‌هاي مختلف مركبات به كود آلي توليدي صنايع چوب و كاغذ مازندران

استاد راهنما :

دكتر مجتبي محمودي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اساتید مشاور:

دكتر شهرام اشرف

دكتر جعفر مسعودسينكي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

به مقصود مطالعه پایه‌های مختلف مرکبات به کود آلی تولیدی صنایع چوب و کاغذ مازندران آزمايشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح كاملاً تصادفي روي نهال‌هاي يكساله (به مدت یک سال) در سه تكرار در (نهال‌هاي سيترنج و سيتروملو) و پنج تكرار در (نهال نارنج) در سال های 1390 تا 1391 در ایستگاه تحقیقات باغبانی قائمشهر اجرا گردید. تيمارها شامل سطوح مختلف ماده آلی (صفر، 5/2، 5 و 5/7 درصد) از منبع کود کمپوست تولیدی صنايع چوب و كاغذ مازندران و سطوح مختلف نیتروژن خالص از منبع کود سولفات آمونیوم (صفر،20، 40 و80 ميلي­گرم در كيلوگرم) بود و در مجموع با احتساب سه پایه مرکبات 176 تیمار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج در مطالعه میانگین مربعات کود کمپوست و کود نیتروژن برخصوصیات مورفولوژیکی نشان داد ارتفاع نهال در نارنج، سیتروملو و سیترنج به ترتیب از لحاظ آماری در سطح احتمال 5، 5 و 1 درصد معنی‌دار گردید. قطر‌طوقه به ترتیب در نهال نارنج، سیتروملو و سیترنج در سطح احتمال 5، 1و 1 و تعداد برگ درنهال‌هاي نارنج، سیترنج و سیتروملو در سطح احتمال 1درصد معنی‌دار گردید. در نتایج اثرات متقابل دو عاملی در مطالعه صفات مرفولوژیکی حداکثر ارتفاع در نهال سیترنج با مقدار 63/5 نظاره گردید. حداکثر قطر طوقه و تعداد برگ، در نهال سیتروملو به ترتیب با مقدار 72/2 و 64 نشان داده گردید. مطالعه میانگین مربعات غلظت عنصر نیتروژن در نهال سیتروملو و نارنج به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد معنی‌دار گردید. فسفر و منیزیم در نهال نارنج در سطح احتمال 1 درصد و پتاسیم در نهال سیترنج و نارنج به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد معنی‌دار شدند. کلسیم در هیچ‌ نهالی اثر معنی‌داری از خود نشان نداد. آهن در نهال سیترنج و سیتروملو در سطح احتمال 1 درصد و روی در نهال سیترنج و نارنج در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید. منگنز در نهال سیترنج در سطح احتمال 5 درصد و مس در سیترنج و نارنج به ترتیب در سطح احتمال 1 و 5 درصد اثر معنی‌دار گردید. نتایج مطالعه اثرات متقابل دو عاملی در عناصر غذایی نشان داد، بیشترین غلظت نیتروژن در نهال سیترنج و سیتروملو برابر 90/2 بود. بیشترین غلظت فسفر، پتاسیم در برگ نهال سیترنج بود. همچنین بیشترین غلظت کلسیم در برگ نهال سیتروملو و سیترنج با مقدار 41/7 نظاره گردید. بیشترین غلظت منیزیم در نهال سیتروملو برابر با 76/0بود. حداكثر غلظت آهن در نهال سیترنج با مقدار 4/201 نظاره گردید. بیشترین غلظت منگنز در نهال سیترنج و سیتروملو برابر 35/32 بود. حداكثر مقدار روی در نهال نارنج با مقدار 14/28 نظاره گردید. بیشترین غلظت مس با مقدار 40/16 در برگ نهال سیتروملو بود. به گونه کلی نهال سیترنج در جذب عناصرغذایی عملکرد بهتری نسبت به نهال سیتروملو و نارنج داشت. مطالعه میانگین مربعات غلظت عناصر سنگین تحت تأثیر اين دو كودنشان داد، عناصر (کروم، کادمیوم، نیکل و سرب) در هر سه پایه نارنج، سیترنج و سیتروملو در سطح احتمال 1 درصد معني‌دار شدند. نتایج در مطالعه اثرات متقابل دو عاملی بر روی فلزات سنگین نشان داد، بیشترین غلظت عناصر(کروم، نیکل و سرب) در برگ نهال سیتروملو نسبت به نهال نارنج و سیترنج نظاره گردید. حداكثر غلظت کروم برگ در نهال سیتروملو با مصرف 5/7 درصد كود كمپوست و20 میلی‌گرم در کیلوگرم کود نیتروژن برابر با 70/3 بود. حداكثر غلظت نیکل برگ در نهال سیتروملو با مصرف 5/7 درصد كود كمپوست و 20 میلی‌گرم در كيلوگرم در کود نیتروژن برابر با 48/5 بود که نسبت به تیمار شاهد 100 درصد افزایش پیدا نمود. حداكثر غلظت سرب برگ در نهال سیتروملو برابر با 47/13بود. حداكثر غلظت کادمیوم برگ در نهال نارنج در تیمار شاهد برابر با 53/0 بود. کلیه فلزات سنگین در هر سه نهال سیترنج، سیتروملو و نارنج تحت تائیر اثر متقابل دوعاملي در سطح احتمال 1 درصد معني‌دار گردید. به گونه کلی نهال سیترنج در مقایسه با نهال نارنج و سیتروملو درجذب فلزات سنگین عملکرد ضعیفی از خود نشان داد.

کلمات کلیدی: کمپوست، نیتروژن، ارتفاع نهال، تعداد برگ و عناصر

1ـ مقدمه:

1ـ1ـ اهمیت مركبات:

مركبات از حدود 80 سال پيش با كاشت نهال‌هاي اصلاح شده ارزش اقتصادي و تجاري ويژه‌اي پيدا كرده می باشد. توليد سرانه‌ي مركبات جهان 17 كيلوگرم می باشد، كه اين مقدار در ايران به 57 كيلوگرم مي‌رسد. مصرف سرانه‌ي مركبات جهان 16 كيلوگرم و اين ميزان در ايران 48 كيلوگرم برآورد شده می باشد
(فاو[1]، 2009 و 2011).

با افزایش تقاضای مصرف میوه و فرآورده‌های مرکبات، تولید آن از چین (خاستگاه آن) به بیشتر نواحی حاره ای و نیمه حاره‌ای جهان گسترش یافته می باشد به طوری که، باعث افزایش تولید کنونی جهان تا بیش از 30% شده می باشد و این طریقه در آینده نیز ادامه خواهد داشت، طبق گزارشات بیشترین آمار تولید مرکبات مربوط به پرتقال می باشد و بعد از آن نارنگی و گریپ فروت قرار دارند و کشور های برزیل و ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان مرکبات دنیا هستند، با افزایش تولید در آمریکا و برزیل میزان مصرف تازه خوری مردم افزایش یافته و مصرف فراورده‌های آن کاهش یافته می باشد، اما در کشورهای در حال توسعه و چین و کشورهای مدیترانه‌ای تولید فراورده‌های مرکبات در حال افزایش می باشد، با توسعه­ی صنایع فراوری مرکبات، صنعت تولید فراورده‌های جانبی ازمرکبات ایجاد شده می باشد تا از بقایای پوست، اسانس­های روغن و ترکیبات دیگر بهره گیری بهینه صورت گیرد (فلوریدا[2]، 1999).

بر اساس آخرين آمار چاپ گردیده، مازندران با حدود 43 درصد سطح زيركشت و 47 درصد ميزان توليد در رأس توليد مركبات كشور قرار دارد. در باغ‌هاي استان مازندران نزديك به یك ميليون و ششصد هزار تن مركبات، تولید مي‌گردد. در سطح جهاني مازندران جزو ده توليد كننده بزرگ اين محصول می باشد (جهاد كشاورزي استان مازندران، 1386).

مرکبات حاوی املاح و سرشار از ویتامین های B AP, ( یک ماده ویتامین مانند) می باشد. نزدیک به یکصد صنعت، از مرکبات در تولید فرآورده‌های خود بهره گیری (ابراهیمی، 1363).

از موارد مهم و قابل توجه در صنعت مرکبات بالابردن ارزش افزوده این محصول از طریق تولید محصولات جانبی می باشد. این محصولات شامل مواد اولیه دارویی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی می باشد. اسانس پوست میوه مرکبات می‌تواند به عنوان محصولی جانبی در کارخانجات صنایع تبدیلی مورد توجه قرار گیرد و یا اینکه به عنوان یک محصول اصلی به گونه خاص از ارقام معینی استخراج گردد (فتوحی قزوینی و همكاران، 1385).

پرتقال فراوانترین منبع ویتامین ث می باشد. همچنین شامل مقادیر قابل توجهی قند، کربوهیدرات، فلاونوئیدها، روغن های اسانسی و مواد معدنی می باشد (فیور[3]، 1995). درصنعت فرآوري، عمده كاربرد مركبات، توليد آب‌ ميوه يا نوشيدني­هاي با پايه مركبات در صنايع غذايي مي­باشد (مانتی[4]، 2001).
تولید مرکبات به شرایط آب و هوایی خاصی نیاز دارد. که این شرایط در مناطق گرم بین دو مدار 40 درجه شمالی و 40 درجه جنوبی (کمربند مرکبات) بر قرار می باشد. مناطق عمده کاشت این کمربند در عرض جغرافیایی 20 تا 40 درجه شمالی و 20 تا 40 درجه جنوبی قرار دارند (آصفی و همكاران، 1383).

كشت متراكم مركبات در بيشتركشورهاي عمده توليدكننده مركبات مانندايتاليا، برزيل، آفريقاي جنوبي و ايالتهاي كاليفرنيا و فلوريداي آمريكا براي بازگشت سريع سرمايه و كاهش هزينه‌هاي توليد بسيار رايج می باشد. تحقيقاتي براي ارائه مناسب‌ترين تراكم كاشت، براي افزايش سودبخشي و ارزيابي روش‌هايي براي كاهش قدرت درخت انجام ‌شده می باشد (رز[5]، 1990).

در ايران مركبات جايگاه دوم توليد را پس از سيب داشته و علاوه بر تازه­خوري، در صنعت فراوري غذايي نيز مصارف عمده­اي دارند. ميزان توليد مركبات در ايران حدود چهارميليون تن درسال می باشد (قزويني و فتاحي مقدم، 1389).

1ـ2ـ گياه‌شناسي مركبات

مرکبات از خانوادهRutaceae و زیر خانواده Aurantioideaeهستند. مرکبات گیاهانی بوته‌ای، درختچه‌ای با شاخ و برگ متراکم و یا درختی با گل های سفید مایل به ارغوانی هستند. گل‌ها 4- 8 گلبرگ ضخیم سفید، قرمز یا ارغوانی رنگ، 4- 5 کاسبرگ و 16- 32 پرچم دارند. مرکبات با داشتن گل‌های معطر و شهد فراوان، توجه حشرات به ویژه زنبور عسل را به خود جذب می کند (دریس[6]، 2003).

رشد اكثر گونه‌هاي مركبات در درجه حرارت پایین تر از 8/12 درجه سانتي گراد متوقف و يا خيلي كند مي‌گردد، مناسبترين درجه حرارت براي رشد مركبات بين 3/28 تا 7/32 درجه سانتيگراد مي‌باشد، دماي بالاي 45 درجه سانتيگراد به ميوه و برگهاي ارقام حساس به گرما مانند پرتقال واشنگتن ناول و نارنگي ساتسوما نسبت به ديگر ارقام آسيب شديدي وارد مي‌کند. در مورد اثرات سرما گونه‌هاي مختلف، عكس­العمل متفاوت نشان مي‌دهند، مثلا ليمو ترش و لمون نسبت به سرما حساس بوده و مناطق گرمسيري را ترجيح مي‌دهند، اين گونه‌ها در تمام طول سال رشد نموده و بار مي‌دهند و در تمام طول سال مراحل مختلف رشد گل و ميوه را مي‌توان روي يك درخت نظاره كرد، بعضي از گونه‌ها مثل نارنج سه برگ و كامكوات نسبت به سرما مقاوم بوده و مناطق نسبتا سرد را خوب تحمل مي‌كنند، گريپ فروت و پرتقال گونه‌هايي هستند كه ازاين نظر بين اين دو دسته قرار مي‌گيرند، نسبت به شوري حساس هستند. بهترين خاك براي پرورش مركبات خاك‌هاي شني لومي مي‌باشد، خاكي كه از 2 ميلي موس بر سانتي متر مربع بالاتر رود ميزان عملكرد پایين مي‌آيد، بعضي از پايه ها مانند نارنگي كلئوپاترا[7] و لیمو شيراز نسبت به شوري مقاوند و در چنين شرايطي، مي‌توان از اين پايه‌ها بهره گیری نمود. بهترينpH براي رشد مركبات بين 7- 5/5 مي‌باشد و مركبات جهت رشد و نمو در مناطق مرطوب 750 و مناطق خشك 1500 ميلي‌متر (15 هزار متر مكعب در هكتار) آب در سال نياز دارند (مرجع باغبانی ایران، 1389).

1-2-1 ارقام و پایه­های معروف مرکبات در مازندران:

پرتقال (تامسون، سانگین، بیروتی، سانگین ناول)، نارنگی (انشو کلمانتین، پیچ، یونسی)، لیمو شیرین و گریپ فروت (وزارت جهاد کشاورزی ، 1387).

1-2-2 سيستم‌هاي طبقه­بندي مركبات:

سیستم های متفاوتی جهت طبقه بندی گیاهان این خانواده از حدود 100سال قبل تا کنون به کار برده شده می باشد. اولین سیستم طبقه بندی در سال های 1875 و 1896 به ترتیب توسط هوکرو انگلر بر اساس مشخصه های مرفولوژیکی و منشا فرضی گونه‌ها ارایه گردید. دومین سیستم طبقه بندی در طی قرن نوزدهم میلادی، سوئینگل مرکبات را به دو شاخه‌ي اصلی زیر تقسیم نمود:

1- Clauseneae و 2- Citreae. در سومین سیستم طبقه بندی گیاه‌شناسی ژاپنی به نام تاناکا این طبقه بندی را محدود دانست و طبقه بندی خود را با گسترش و وسعت بیشتری ارائه نمود. به همین جهت برایCitrus در طبقه بندی خود 16 گونه را قرار داد. چهارمین سیستم طبقه بندی توسط هوگس انجام گردید او گونه های جنس Citrus را 36 عدد دانسته که در 16 گونه با طبقه ‌بندی سوئینگل و 20 گونه با طبقه بندی تاناکا مشترک می باشد. پنجمین سیستم طبقه بندی در اواسط سال 1890 میلادی دو محقق به نام هایبارت و رودز با مطالعه‌ی فیلوژنتیکی مرکبات، حدود 146 مشخصه مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در درخت، برگ، گل و میوه معرفی نمودند، امروزه برای طبقه بندی مرکبات از اطلاعات بیوشیمیایی حاصل از روش هایی مانند الکتروفروز پروتئین‌ها، آیزوزایم‌ها، ریزماهواره‌ها و واکاوی ژنوم‌ها به مقصود شناسایی روابط بتانیکی مرکبات بهره گیری می گردد (دریس[8]، 2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1ـ3ـ اهميت مصرف كود در حاصلخيزي خاك:

يكي از موجودات زنده­اي كه به خاك وابسته می باشد گياه می باشد. گياه براي رشد و ادامه زندگي خود، جایي كه هست بايستي به اندازه كافي مواد غذائي وجودداشته باشد، در خاك بطور طبيعي عناصر متعددي هست، فقط ميزان اين عناصر در هر زمان بقدر كافي وجود ندارد، خاكي كه روي آن كشت و زرع مي‌گردد به مرور زمان مواد غذایي درون خاك آن كاهش مي يابد، در اينجاست كه اهميت تغذيه گياهي شروع مي‌گردد، درختان نياز ساليانه مواد غذایي خود را از زمين جذب مي‌نمايند چنانچه مواد غذائي جذب شده جايگزين نگردد در آن صورت كمبودهائي در عملكرد و يا كيفيت محصول به وجودخواهد آمد كه براي جلوگيري از چنين وضعيتي عناصر مورد نياز به حد كافي بايستي اضافه كرده و آن‌را تقويت كنيم (جهاد کشاورزی، 1385). ورود مواد آلي به خاک با افزايش مقدار و قابليت جذب عناصر غذايي توسط گياه سبب افزايش سطح حاصلخيزي خاک و همچنين بهبود شرايط فيزيکي آن مي‌گردد (اكبري‌نيا و همكاران، 1383).

1ـ4ـ كاربرد كودهاي بيولوژيك:

در چند دهه اخیر مصرف نهاده‌هاي شیمیایی در اراضی کشاورزي موجب معضلات زیست محیطی عدیده‌‌اي مانند آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزي و کاهش میزان حاصلخیزي خاك‌ها گردیده می باشد (شارما[1]، 2002).

این عوامل باعث شده می باشد که براي تأمین نیاز غذایی گیاهان به سمت مصرف کودهاي غیر­شیمیایی گرایش بیشتري صورت پذیرد. کودهاي زیستی حاوي مواد نگهدارندهاي با جمعیت متراکم یک یا چند نوع ریزجاندار مفید خاکزي و یا به صورت فرآورده متابولیک این موجودات می‌باشند که به مقصود بهبود حاصلخیزي خاك و عرضه مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در یک سیستم کشاورزي پایدار به کا رمی‌طریقه (صالح راستین، 1386).

گرچه بهره گیری از کودهاي بیولوژیک در کشاورزي قدمت زیادي دارد اما بهره برداري علمی از این گونه منابع سابقه چندانی ندارد .هر چند کاربرد این کودها در چند دهه اخیرکاهش یافته اما امروزه با در نظر داشتن مشکلاتی که مصرف بی‌رویه کودهاي شیمیایی به وجود آورده می باشد بهره گیری از آنها در کشاورزي مجدداً مطرح شده می باشد (معلم و عشقی‌زاده، 1386).

کودهاي بیولوژیک در مقایسه با مواد شیمیایی مزیت‌هاي ‌قابل توجهی دارند. از آن جمله این قابلیت تکثیر خود به خودي دارند و باعث اصلاح خصوصیات فیزیکیوشیمیایی خاك می شوند(استارک[2]، 2007).

کودهاي بـیولوژیک منحصراً به مواد آلی حاصل از کودهاي دامی، پسمان‌هاي گـیاهی و غیره اطلاق نمی‌گردد بلکه تولیدات حاصل از فعالیت میکروارگانیزم‌هایی که در ارتباط با تثبیت نیتروژن و یا فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی د رخاك فعالیت می‌کنند را نیز شامل مي‌شوند (صالح راستین، 1377).

1ـ5ـ عمليات كوددهي در مركبات:

كودهاي شيميايي ازعوامل اصلي حفظ حاصلخيزي خاك به شمار مي‌طریقه ولي كاربرد زياد آنها به همراه عمليات مديريتي نامناسب ازجمله سوزاندن كاه­ و كلش مقدارماده ­آلي خاك را به ­شدت كاهش داده و اين موضوع روي ويژگي­هاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي خاك تأثیرگذاشته و خطر فرسودگي اين خاك‌ها را افزايش مي­دهد. در طي فصل رشد، نيتروژن معدني بايد به مقصود دستيابي به عملكرد بالا فراهم باشد ليكن انباشتگي زياد نيترات در خاك به افزايش تلفات نيتروژن و آلودگي محيط مي‌انجامد (داوری نژاد و همکاران، 1383).

تغذيه با كودهاي شيميايي مي‌تواند تأثیر مهمي را در توليد نهال‌هاي مركبات دارا باشد. نيتروژن مهمترين عنصر غذايي در تغذيه گياهان، بويژه در خزانه كه گياهان با تراكم بالا كشت شده و در حال رشد سريع هستند، مي‌باشد. امروزه با در نظر داشتن مشكلات زيست محيطي اصلاح برنامه كود نيتروژني براي كاهش هزينه‌هاي توليد و بدست آوردن رشد مطلوب ضروري می باشد (ماست[3]، 1994).

ضرورت تامين نيتروژن براي رشد رويشي دانهال‌هاي مركبات توسط محققين زيادي گزارش گرديده می باشد سیورستن اعلام كرد ميزان كلروفيل و بازده بهره گیری از آب و دي اكسيد كربن در برگ‌هاي مركبات ارتباط نزديكي با مقدار نيتروژن برگ دارد (سیورستن[4]، 1987).

راه توليد محصولات سالم و عاري از آلاينده‌هاي مهمي نظير نيترات و كادميم از مصرف بهينه كود مي‌گذرد. يعني بايد مصرف كود را در كشور بهينه و مطابق با برداشت گياه نمود تا امكان توليد محصولات كشاورزي سالم با سهولت بيشتري فراهم گردد. بي‌گمان يكي ازاصول اوليه‌ي‌توليد پايدار، ارتقا‌ي كيفي خاك از بعد حاصلخيزي و برگرداندن مجدد عناصر غذايي جذب شده توسط گياهان به خاك مي‌باشد كه متأسفانه در برنامه كودي كشور ناديده گرفته شده می باشد (باي‌بوردي، 1385).

مصرف نامتعادل كودهاي شيميايي در مركبات شمال (اوره و فسفات آمونيوم آن هم با جايگذاري غير علمي)، يكي ديگر از دلايل عمده پایین بودن بازدهي كودهاي شيميايي مصرفي مي‌باشد (ملكوتي و همكاران، 1379؛ اسدي و محمودي، 1380؛ ملكوتي، 1381).

1ـ6ـ كمپوست:

منابع محدود سنتي موادآلي همچون كودهاي حيواني جوابگوي نياز روزافزون بخش كشاورزي به كودآلي نيست (باي­بوردی و همکاران، 1379). از اين رو بهره گیری از مواد زائد مختلف ديگر همچون مواد زائد جامد آلي، لجن فاضلاب، زائدات كشاورزي و مواد زائد صنعتي، به عنوان منبع موادآلي رو به گسترش می باشد. بعضي از اين مواد زائد، قبل از بهره گیری بر روي زمين‌هاي كشاورزي و به مقصود كاهش خطرات بهداشتي محيطي آنها، بايستي پردازش شوند. اخيراً فرايند كمپوست با بهره گیری از كرم‌هاي خاكي كمپوست كننده به عنوان يك فناوري آسان و يك فرايند طبيعت دوست براي بدست آوردن كود آلي از مواد زائد و تثبيت آن مورد توجه قرارگرفته می باشد (جیبل[5]، 2001).

كود ورمي­كمپوست حاصل از اين فرايند كه متشكل از فضولات كرم‌هاي خاكي، مواد بستري، مواد زائدآلي در مراحل مختلف تجزيه، كرم‌هاي خاكي در مراحل مختلف تكامل و ميكروارگانيسم‌هاي مربوط به فرايند كمپوست مي­باشد (دیکرسون[6]، 1999).

براي مديريت حاصلخيزي خاك در نظام‌هاي توليد ارگانيك، توليدكنندگان معمولاً گياهان پوششي يا انواع گوناگوني از كودهاي آلي را بهره گیری مي‌كنند. گياهان پوششي از اقتصادي ترين منابع نيتروژن آلي بوده و فوايد زيادي را براي توليد موفق محصول به همراه دارند. بدين ترتيب نياز به مصرف كودهاي آلي براي تغذيه گياه افزايش مي‌يابد. در بين كودهاي آلي كمپوست اقتصادي ترين منبع توليد نيتروژن مي باشد (گاسکل[7]، 1999).

اندك بودن مقدار موادآلي خاك در مناطق خشك و نيمه‌خشك و اهميت موادآلي در مديريت پايدار اكوسيستم‌هاي كشاورزي مناطق خشك باعث توجه محققان و كشاورزان اين مناطق به كودهاي‌آلي شده می باشد .افزودن مواد زايدآلي مانند كمپوست، زباله شهري، ورمي‌كمپوست، كود دامي و بقاياي گياهي به خاك يك شيوه متداول در كشاورزي بسياري از مناطق دنيا براي حفظ موادآلي خاك، حاصلخيزي خاك و فراهمي عناصر غذايي مي‌باشد، بنابراين شناخت فرايند تجزيه مواد آلي و سرعت رهاسازي عناصر غذايي نيز امري ضروري مي‌باشد، تنفس خاك بخش وسيعي از ميزان توليد اوليه ناخالص كربن در اكوسيستم‌هاي خشكي را تشكيل مي‌دهد، ارزيابي و اندازه‌گيري آن اهميت زيادي در برقراري و بودجه‌بندي كربن اكوسيستم دارد، تنفس ميكروبي خاك تحت تأثیر تركيب شيميايي يا كيفيت موادآلي، خصوصيات فيزيكي و شيميايي محيط، ساختار جمعيت ميكروبي، رطوبت خاك، قابليت دسترسي عناصرغذايي، شوري، بافت و ساختمان خاك قراردارد (سنجاني، 1382 ؛ چن[8]، 2003 ؛ آروناچلام[9]، 2003 ؛ توریس[10]، 2001).

تعداد صفحه :110

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com