فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق: نکول برات و آثار آن در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده معارف اسلامي و حقوق

پايان‌نامه دوره كارشناسي‌ارشد رشته معارف‌اسلامي وحقوق

گرايش حقوق خصوصي

موضوع:

نکول برات و آثار آن در حقوق ايران و کنوانسيون هاي بين المللي

استاد راهنما:

دكتر ربيعا اسکيني

استاد مشاور:

دکتر محمد سلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

الف) مقدمه……………………………………………………………………………………………………1

ب) تعریف مسأله و اظهار سؤال های اصلی پژوهش……………………………………………………….2

ج) سابقه و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………3

د) فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………3

ه) هدف ها…………………………………………………………………………………………………….3

بخش اول………………………………………………………………………………………………………4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

توصیف برات و نکول آن……………………………………………………………………………………….4

فصل اول……………………………………………………………………………………………………….5

توصیف برات……………………………………………………………………………………………………5

مبحث اول: اظهار تعاریف مختلف برات……………………………………………………………………….5

مبحث دوم: ماهیت برات……………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب…………………………………………………………………8

گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات…………………………………………………………………..8

بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات……………………………………………………………….8

بند دوم: عقد میان برات دهنده و برات گیر…………………………………………………………………10

گفتار سوم: نظریه ظاهر……………………………………………………………………………………..10

گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی……………………………………………………………………….11

مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات………………………………………………………………..12

گفتار اول: شرایط شکلی برات……………………………………………………………………………..12

بند اول: شرایط شکلی صدور برات…………………………………………………………………………12

بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت»……………………………………………….16

گفتار دوم: شرایط ماهوی برات……………………………………………………………………………..21

بند اول: اراده (قصد و رضا)…………………………………………………………………………………..22

الف) اعلام اراده……………………………………………………………………………………………….22

ب) اشتباه……………………………………………………………………………………………………..22

ج) اکراه………………………………………………………………………………………………………..23

د) جعل………………………………………………………………………………………………………..23

ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار…………………………………………………………………23

بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….25

بند سوم: موضوع معلوم و معین……………………………………………………………………………25

بند چهارم: مشروعیت جهت………………………………………………………………………………..26

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29

توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29

مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29

گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29

بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29

بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31

بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33

بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34

بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34

گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35

مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35

مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36

گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36

گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37

گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39

بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41

بند دوم: اقدام یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45

بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49

بند چهارم: نوع اقدام حقوقی…………………………………………………………………………………50

مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53

گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53

گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56

بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56

بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58

گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61

آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61

فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64

حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64

مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65

گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65

بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66

بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67

گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68

گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70

مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72

گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76

بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76

بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77

الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77

الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77

الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78

الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80

گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84

وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84

مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85

گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85

بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85

بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86

بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86

بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87

بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90

الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90

ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91

ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92

مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93

بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93

بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94

بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96

بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97

الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97

ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98

ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98

گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99

گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102

منابع…………………………………………………………………………………………………………103

چکیده

در ابتداي بحث ثابت گردید که بهتر می باشد ماهيت برات را ترکيبي از چند عقد محسوب کنيم و معضلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائيني توجيه کنيم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر اين اساس به سراغ ماهيت نکول و آثار آن برويم.

از بررسي مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به اين نتيجه رسيديم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معناي خاص به کار رفته می باشد و شامل نکول مصرحه و قبولي مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گير مي باشد و بر اساس مدل مرحوم نائيني (ره) اين عنوان نيز هم‌زیرا ساير عناوين در برات، عنوان ثانوي قهري محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقيه ي اين حادث حقوقي مي باشد؛ بنابراين اين عنوان انشايي بوده و ايقاع محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نيازمند بررسي ماده 190 قانون مدني راجع به اين ايقاع غير تشريفاتي هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهليت ناکل مورد بررسي قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته گردید و به پاسخ هاي فرضيه ها رسيديم کهدارنده برات در صورت نکول داراي حقوق و تکاليفي مي گردد که مانند آن مي توان به موارد زير تصریح نمود: دين مؤجل به حال تبديل مي گردد، تمامي امضا کنندگان سند پیش روی وي مسئوليت تضامني دارند، اقدام جهت تنظيم اعتراض نکول و ديگر تشريفات قانوني، رعايت مواعد قانوني مرور زمان جهت اخذ وجه و غيره. ماهيت نکول اقدام حقوقي انشايي غير تشريفاتي می باشد و ماهيت نکول با ساير انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت می باشد به دليل آنکه ساير انواع نکول انشايي نيستند و نکول برات انشایی و اقدام حقوقی می باشد.

الف) مقدمه

هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده می باشد اما مطالعه دقيق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بيشتر ما را به سمت مقصود قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخير راجع به ساير نظرات حقوقي مي کشاند به طوري که گاهي اوقات از دقت نظر اين قانون‌نويسان به شگفت مي‌آييم.

اما راجع به نکول برات تقريباً مي‌توان گفت که هيچ کس سخني در ماهيت آن نرانده می باشد و اين سکوت شايد به دليل اغنايحقوق‌دانان از اين ماهيت بوده می باشد. در نوشته هاي فقها نيز هيچ فقيهي به ماهيت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته می باشد؛ به طوري که نگارنده راجع به اين مطلب با معضلات زيادي مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هايي را پيرامون اين مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زيرا ماهيت نکول فرع بر ماهيت برات و اصول حاکم بر آن مي باشد و اگر نتوان ماهيت درستي از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمي توان از ماهيت نکول سخني گفت.

برات داراي احکام ضعيف، فراوان و پيچيده اي می باشد که همه آن ها در جهت اهداف پيش گفته مقرر شده اند. تعدد و پيچيدگي هاي اين احکام سبب شده می باشد تبيين ماهيت حقوقي برات به گونه اي که بتواند اين احکام را توجيه و مدلل نمايد بسيار دشوار گردد، تا آنجا که برخي از نويسندگان کوشش براي تبيين کامل ماهيت اين تأسيس حقوقي را کاري بي ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظريات مختلف ابرازي از سوي حقوقدانان کشورهاي مختلف و نقض و ابرام هاي اين نظريات در بين حقوقدانان مؤيد اين معناست.

تبيين صحيح ماهيت حقوقي برات از آن جهت داراي اهميت می باشد که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن مي گردد ثانياً در رفع تعارض اين احکام بسيار مؤثر می باشد ثالثاً در موارد اجمال و يا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتي مي توان حکم صحيح را برمبناي آن استنباط نمود.

آن چیز که از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظريات ابرازي در مورد تبيين اصول و احکام حاکم بر برات مي توان احصا نمود اين می باشد که حقوق‌دانان در برخورد با پيچيدگي هاي احکام برات نوعاً اين اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدني (به طريق اولي قواعد فقهي) توصيف نموده اند و اين تخلف سامانه ها و نهادهاي حقوق مدني را ناشي از ناکارآمدي حقوق مدني در تعليم نيازهاي دنياي تجارت دانسته اند.

به ديگر سخن آنان در تحليل حقوقي اين احکام صرفاً آن ها را ناشي از الزامات دنياي تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره اي خلاف قاعده و استثناييبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه براي اسناد براتيایجاد کرده می باشد. به نظر ما اين امر ناشي از عدم ارائه تبيين صحيح از ماهيت حقوقي برات و بالنتيجه ماهيت نکول برات می باشد به اين سبب اين تحقيق وجهه همت خود را کوشش براي تبيين ماهيت حقوقي برات و ارائه مدل درست و صحيح در توجيه قواعد آن و سپس ماهيت نکول برات بر اساس آن قرار داده می باشد تا برمبناي آن بتوان تحليل صحيحي از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانوني حکم صحيح را استنباط نمود. اما راجع به ماهيت برات به علت مبنايي بودن و اين که موضوع علي حده اي نسبت به اين تحقيق محسوب مي گردد بسيار مختصر به آن پرداخته شده می باشد.

ب) تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق:‌

بحث آثار مترتب بر ن‍ک‍ول‌ در برات با وجود «مبتلا به بودن» آن در کتب حقوقي به گونه مستقل پرداخته نشده می باشد؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافي بين حقوق‌دانان می باشد لذا بر آن هستيم که مباني و استدلال هاي ارائه شده را مورد بررسي قرار داده و با پذيرش نظريه ي موجه آن را در حقوق ايران تحليل کرده و با بهره گیری از تحليل ها و راه حل ها و بهره گيري از ديدگاه هاي حقوق‌دانان ايراني به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن اين گونه مسائل بپردازيم و از آنجا که اين موضوع داراي سابقه ي طولاني در حقوق خارج مي باشد لذا دراي‍ن‌ ت‍ح‍قي‍ق‌ اب‍ت‍دا ب‍ا م‍ب‍ن‍ا ق‍رار دادن‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ اي‍ران‌ راه‌ح‍ل ه‍اي‌ موج‍ود در ک‍ن‍وان‍سي‍ون ه‍اي‌ م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل‌ ژن‍و راج‍ع‌ ب‍ه‌ ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۳۰ و ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ بين‌ ال‍م‍ل‍لي‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۸۸ کنوان‍سي‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ بي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (آن‍سي‍ت‍رال‌) ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ اه‍مي‍ت‌ بي‍ن‌ ال‍م‍ل‍لي‌ آن‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‌کامن لا‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ اي‍ن‍ک‍ه‌ م‍ق‍ررات‌ ف‍وق‌ را م‍ورد پ‍ذي‍رش‌ ق‍رار ن‍داده‌ اس‍ت‌ م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍لي‍ل‌ ق‍رار خواهد گرفت‌ و در ن‍ه‍اي‍ت‌ س‍عي‌ خواهد ش‍د ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وارد ف‍وق‌ راه‌ح‍ل هاي‌ م‍ن‍اس‍بي اتخ‍اذ گ‍ردد. سوال های پژوهش عبارتند از:

1) دارنده برات در صورت نکول داراي چه حقوق و تکاليفي مي باشد؟

2) ماهيت نکول برات چيست؟

3) آيا نکول برات با ساير انواع نکول متفاوت می باشد؟

ج) سابقه و ضرورت انجام تحقيق:

از آنجا كه در اين زمينه كار تحقيقي كامل و جامعي وجود ندارد لذا بر آن هستيم تحقيق كامل و جامعي از جهت نظري و عملي و كاربردي انجام دهيم.

د) فرضیه ها:

1) دارنده برات در صورت نکول داراي حقوق و تکاليفي مي گردد که مانند آن مي توان به موارد زير تصریح نمود: دين مؤجل به حال تبديل مي گردد، تمامي امضا کنندگان سند پیش روی وي مسئوليت تضامني دارند، اقدام جهت تنظيم اعتراض نکول و ديگر تشريفات قانوني، رعايت مواعد قانوني مرور زمان جهت اخذ وجه و غيره.

2) ماهيت نکول اقدام حقوقي انشايي غير تشريفاتي می باشد.

3) ماهيت نکول با ساير انواع نکول متفاوت می باشد به دليل آنکه ساير انواع نکول انشايي نيستند و در نتيجه واقعه حقوقي محسوب مي شوند.

ه) هدف ها:

بررسي آثار مترتب بر نکول برات در قوانين و مقررات ايران و کنوانسيون هاي بين المللي و نواقص حقوق کشورمان در زمينه حقوق و وظايف دارنده برات با در نظر داشتن کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال و ارائه راه کارهاي متناسب در رفع اين کاستي ها از اهداف اين تحقيق مي باشد به طوري که در اين بين اصول و قواعد فقه اماميه که حقوق کشورمان متأثر از آن می باشد نيز مورد تعرض قرار نگيرد.بنابرین آغاز به مطالعه ماهیت برات می پردازیم تا پی به ماهیت نکول ببریم زیرا نکول از عناوین در برات می باشد و شناخت ماهیت فرع متوقف بر شناخت ماهیت اصل می باشد. پس از آن در بخش دوم به مطالعه آثار آن در برات می پردازیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***